«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագիրը իրականացնող կոնսորցիում

ENERGY CITIES / Էներջի սիթիզ (կոնսորցիումի առաջնորդ)

Էներջի սիթիզը (կոնսորցիումի առաջնորդ) Էներգիայի նոր աղբյուրներին անցման ոլորտում տեղական իշխանությունների եվրոպական ասոցիացիա է: 2017-2020 թթ. Էներգի սիթիզը Հայդելբերգ քաղաքի նախագահության ներքո է (Գերմանիա, DE), որի տնօրենների խորհուրդը ներառում է 11 եվրոպական քաղաք: Ասոցիացիան, որը ստեղծվել է 1990 թվականին, ներկայացնում է ավելի, քան 1000 փոքր և մեծ քաղաքներ՝ 30 երկրում: Էներգի Սիթիզի կառույցները տեղակայված են Բրյուսելում (Բելգիա, BE) and Բեզանսոնում (Ֆրանսիա, FR).

CLIMATE ALLIANCE / Կլիմայի ալյանս

Կլիմայի ալյանսը եվոպական խոշորագույն տեղական ցանցն է, որը հիմնադրվել է 1990 թվականին և որը միավորում է մոտավորապես 1700 գյուղ և փոքր ու մեծ քաղաքներ՝ 26 եվրոպական երկրում, ինչպես նաև տարաբնույթ տարածքային կառավարություններ, հասարակական և այլ կազմակերպություններ, որոնք ակտիվորեն պայքարում են կլիմայական փոփոխությունների դեմ: Ալյանսի անդամներ գյուղերը և քաղաքները, որոնք տարբեր ժողովրդագրական ցուցանիշներ ունեն, կլիմայական փոփոխությունը տեղական մակարդակով որոշման կայացման պահանջ ներկայացնող գլոբալ հիմնախնդիր են դիտարկում:

KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING

Կոմունալկրեդիտ Փաբլիք Քընսալթինգը երկարաժամկետ դրական ներդրում է կատարում շրջակա միջավայրի, տնտե­սութ­յան, հասարակության շրջանում՝ կառավարելով ֆինանսավորող ծրագրեր և տրամադրելով թիրախավորված խորհրդատ­վական ծառայություններ: Ընկերությունը մասնագիտացած է ֆինանսավորող ծրագրերի մշակման, իրակա­նաց­ման և կառավարման մեջ, հատկապես՝ շրջակա միջավայրի և կլիմայական պաշտպանության ոլորտներում, ինչպես նաև ածխածնի միջազգային շուկայում:

 

Կոմունալկրեդիտ Փաբլիք Քընսալթինգի բիզնեսի գործունեության հիմնական ոլորտը ֆինանսավորող նախաձեռնութ­յուն­ների կառավարումն է: Ընկերությունը մշակում և իրականացնում է անհատականացված ֆինան­սա­վորման ծրագրեր կլիմայի և շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար, աջակցում է հաճա­խորդներին՝ ամբողջ գործընթացի ընթացքում, և կապող օղակ է ֆինանսավորում տրամադրող իրենց հաճախորդների  և նրանց միջև, որոնք դիմում են ֆինանսավորման համար:

ENERGY EFFICIENT CITIES OF UKRAINE / Ուկրաինայի էներգաարդյունավետ քաղաքները

Ուկրաինայի էներգաարդյունավետ քաղաքաները (ՈՒԷՔ) հիմնադրվել է 2007 թվականին: Այսօր ՈՒԷՔ-ը միավորում է ավելի, քան 85 ուկրաինական թե՛ մեծ և թե՛ փոքր քաղաք՝ ՈՒկրաինայի բոլոր տարածքային շրջաններից: ՈՒԷՔ-ն, իր հերթին, տեղական իշխանությունների երկու եվրոպական ասոցիացիայի՝ «Էներգի Սիթիզ»-ի և «Կլիմայի ալյանս»-ի, անդամ է: Այն ՈՒկրաինայում Քաղաքապետերի դաշնագրի աջակից միակ ազգային կառույցն է:

 

Այն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամավորական, ոչ կառավարական, ոչ առևտրային ասոցիացիա է,  որը ստեղծվել է արդի տեղեկատվության, նոր տեխնոլոգիաների, ներդրումների, համագործակցությունների զարգացման, և այնպիսի ոլորտներում ուկրաինական ու օտարերկրյա գործընկերների միջև փորձի փոխանակմամբ իր անդամների և համապատասխան տարածքային կազմավորումների կարիքները բավարարելու նպատակով, ինչպիսիք են՝ էներգետիկ լռեսուրսների արդյունավետ և խնայողաբար օգտագործումը, բարձրորակ էներգետիկ ծառայությունների տրամադրումը, էներգետիկ անվտանգության ավելացումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և բնակավայրերի զարգացման ապահովումը:

ALLIANCE FOR ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES OF MOLDOVA / Մոլդովայի էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ալյանս

Էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ալյանսը (ԷՎԷԱ) Մոլդովայի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպություն է: ԷՎԷԱ-ի նպատակն է հանձն առնել էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտներում ռազմավարությունների և քաղաքականությունների առաջխաղացումը: Այդ նպատակով ԷՎԷԱ-ն կիրառում է համապարփակ ներքևից վերև և վերևից ներքև մոտեցում, որը տարածվում է երեք առանցքային ոլորտի վրա` աջակցություն էներգետիկ քաղաքականության բարեփոխումներին, աջակցություն տեղական հան­րա­յին իշխանություններին, փիար և հաղորդակցություն: Սկսած 2012 թվականից ԷՎԷԱ-ն ԵՄ Քաղաքա­պե­տերի դաշնագիր նախաձեռնության շրջանակներում մունիցիպալ կազմավորումների համար ծառայել է որպես աջակցող կառույց՝ նրանց  տրա­մադրելով ՔԴ հանձնառությունների կատարման վերաբերյալ տեխնիկական և ֆինանսական ուղեցույցներ: Այս ջանքերը նյութականացվել են տարածաշրջանում մի շարք էներգաարդյունավետ ծրագրերի ցուցադրումներում, տեխնոլոգիաների և նոու-հաուի փոխանցմամբ:

INTERAKCIA BELARUS / Ինտերակցիա Բելառուս

Ինտերակցիա հիմնադրամը ոչ կառավարական, ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծում և բարելավում է Բելառուսական տարածքային շրջանների և քաղաքների կայուն զարգացման պայմանները:

 

Ինտերակցիա Բելառուս հիմնադրամը գտնում է, որ նման պայմանները, հիմնվելով յուրահատուկ տարածքային առանձնահատ­կութ­յունների վրա, վերջ ի վերջո, կհանգեցնեն տեղացիների՝ ռեզիդենտների, կյանքի որակի էական բարելավմանը: Յուրաքանչյուր տարա­ծաշրջան մի տարածք է, որը պարծենում է առաջընթացի իր սեփական, յուրօրինակ ներուժով:

 

Հիմնադրամի գործունեության նպատակը նման տարածաշրջանային ներուժը բացահայտելն ու խթանելն է: Տարա­ծաշրջանը կարող է շարունակական և կայուն աճ ապահովել, երբ այն օժտված է ներդրողների և զբոսաշրջիկների ներգրավման կարողություններով, երբ այն ապահովում է գործարար հնարավորություններ և ռեկրեացիոն հարմա­րութ­յուն­ներ: Ինտեգրացիայի մասնագետները աշխատել են Բելառուսի 20 մարզում և այնտեղ իրականացրել բազմաթիվ զարգացման ծրագրեր: Այս նախաձեռնությունները արագացնում են տնտեսական աճը, պաշտպանում տեղական շրջակա միջավայրը, ձևավորում հարմարավետ ենթակառուցվածքներ, առաջ մղում տարածաշրջա­նային մշակութային ժառանգությանը և տեղերում ռեզիդենտներին ներգրավում որոշումների կայացման մեջ:

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA / Էներգետիկ արդյունավետության կենտրոն Վրաստան

ԷԱԿՎ-ը հիմնադրվել է Եվրամիության կողմից 1998 թ. ԵՄ ԱՊՀՏՕԾ (Tacis) «Վրաստանում էներգաարդյունա­վե­տութ­յան կենտրոնի ստեղծում և բնական էներգիայի ուսումնասիրություն» ծրագրի շրջանակներում:

 

Իր ստեղծման օրվանից ԷԱԿՎ-ն աջակցում է կայուն զարգացման նպատակով վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդ­յու­­նավետության օգտագործմանը և, որպես արդյունք, ազգային էներգետիկ անվտանգության մակար­դակի բարձրացմանը և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցումը: Բարձրացնել քաղաքա­ցիա­կան հասարակության և երկրում որոշում կայացնողների իրազեկվածությունը՝ էկոլոգիա­պես բարեկամական (շրջակա միջավայրի համար անվնաս) և տնտեսապես նպատակահարմար եղանակներով էներգիայի արտադրության և սպառման, ինչպես նաև վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյու­նա­­վետության ներուժի վերաբերյալ:

 

2014 թվականից ի վեր ԵԱԿՎ-ն քաղաքապետերի համաձայնագրի աջակիցներից է:

 

Սկսած 2014 թվականից ԵԱԿՎ-ն գրանցված է՝ որպես Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի դիտորդ:

UNION OF COMMUNITIES OF ARMENIA / Հայաստանի համայնքների միություն

Հայաստանի համայնքների միությունը ստեղծվել է 1997 թվականին` միավորելով Հայաստանի բոլոր գյուղական և քաղաքային տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

 

Սկզբնապես գործելով որպես հասարակական կազմակերպություն՝ 2009 թ. Ասոցիացիան վերակազմավորվեց իրավա­բա­նա­կան անձանց միության: Ասոցիացիայի հիմնական կանոնադրային նպատակներն են` տեղական ինքնա­կա­ռա­վար­ման զարգացումը խթանելը, անդամակցող համայնքների շահերը պաշտպանելը, տեղական ինքնակառավարման մար­մինների կարողությունները ուժեղացնելը, անդամակցող համայնքների միջև համագործակցությունը խթանելը:

Բաժանորդագրվեք նորություններին