Գրադարան՝

Քաղաքապետերի դաշնագրի առցանց գրադարանը առաջարկում է մի շարք օգտակար ռեսուրսներ, ինչպիսիք են՝ Դաշնագրի հիմնական փաստաթղթերը, տեխնիկական նյութեր, թեմատիկ թռուցիկներ, միջոցառումների զեկույցներ, վեբինարների ձայնագրություններ և այլ նյութեր:

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ուկրաինա, ՈՒկրաինկա. Հասարակական շենքերում էներգաարդյունա-վետության միջոցառումներ

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) «Էներգետիկ» մարզահամալիրի ջերմային արդիականացում: 2)«Էներգետիկ» մշակույթի պալատի ջերմավերանորոգում: 3) Քաղաքի բոլոր բյուջետային հաստատությունների համար (բոլոր բյուջետային շենքերի 100%-ը) էներգիայի մոնիտորինգի ծրագրային ապահովման ավտոմատ համա-կարգի ներդրում` համապատաս-խան հաշվիչների և բոլոր տեսակի էներգառեսուրսների համար հատուկ սենսորների լրացուցիչ տեղադրմամբ:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ուկրաինա, Զվյահել. ՖՎ կայանի տեղադրում տեղական հիվանդանոցի համար

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) տանիքի վրա տեղադրված 32,4 կՎտ հզորությամբ ՖՎ կայանի տեղադրում (60 ՖՎ վահանակ՝ յուրաքանչյուրը 540 Վտ հզորությամբ): 2) Օժանդակ սարքավորումների տեղադրում (ինվերտորներ, հաշվիչներ, մալուխներ և այլն): 3) Քաղաքային ջրամատակարարման ընկերության համար ՖՎ կայանի (150 կՎտ հզորություն) կառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ուկրաինա,Միրհորոդ. Քաղաքային ջեռուցման համակարգի և մանկապարտեզի արդիականացում

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) Մանկապարտեզի ջերմային արդիականացում, 2) Կենտրոնացված ջեռուցման համա-կարգի արդիականացում, 3) 10 քաղաքային շենքերի համար էլեկտրաէներգիայի հեռակառավարման մոնիտորինգի համակարգի ներդրում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ուկրաինա,Չեռնովցի.Փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացում

Նախագիծը ներառում էր 2 հիմնական տեխնիկական բաղադրիչ. 1) Չեռնովցիի փողոցային լուսավորու-թյան համակարգի արդիականացում. 2) 16 արևային փողոցային լուսատուների տեղադրում (ցանցին չմիացված):

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ուկրաինա,Դուբնո: Կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի արդիականացում և մունիցիպալ շենքերի ջերմային արդիականացում

Ծրագիրը ներառում էր հետևյալ տեխնիկական միջոցառումները. 1) Վենեցկա փողոցում գտնվող նախակրթարանի ջերմային արդիականացում՝ , 2) մանկապարտեզի ջերմային արդիականացում, 3) Կենտրոնական ջեռուցման համա-կարգի արդիականացում, 4)   Կրդիականացում՝  դպրոցի ջեռուցման համա-կարգի

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Մոլդովա, Կալարասի. Արդյունավետ հանրային լուսավորություն

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Կալարասի փողոցների լուսավորության համակարգի արդիականացում. 951 լուսատուների փոխարինում ԼԴ լուսատուներով, 25 կմ մալուխների/փողոցների և 25 կառավարման տուփերի արդիականացում, ընդհանուր առցանց կառավարման համակարգ։ 2) Կալարասիի պատմության և ազգագրության թանգարանում ճարտարապետական լուսավորության տեղադրում: Ծրագրի շրջանակներում ընդգծվել են նաև 30 հետիոտնային անցումներ՝ քաղաքային երթևեկության անվտանգության պայմանները բարելավելու համար: Ներդրվել է փողոցային լուսավորության կառավարման նոր համակարգ, որը ներառում է պայծառության կառավարում (իրական ժամանակում, ինտերնետի վրա հիմնված) և 25 կառավարման տուփերի արդիականացում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Մոլդովա, Ֆեստելիտա: Գերազանցության կենտրոնի ստեղծում էներգաարդյունավետության նոր ցուցադրական տեխնոլոգիաների և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պիլոտային ծրագրի միջոցով

Ֆեստելիտայում նախագիծն իրականացվել է «Ցուցադրական նախագծեր» ծրագրով։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Մանկապարտեզում ջրի տաքացման համար արևային մարտկոցների համակարգերի տեղադրում (հզորությունը 5,5 կՎտ): 2) 4 հասարակական հիմնարկներում կենսազանգվածի այրման կաթսայատների տեղադրում (ընդհանուր հզորությունը 561 կՎտ): 3) 5 հա տարածքի վրա Salix Willow (կենսազանգվածի աղբյուր) ծառերի տնկում: 4) 241 էկոլոգիապես մաքուր փողոցային լուսատուների տեղադրում հանրային փողոցներում՝ օգտագործելով լուսադիոդային տեխնոլոգիա և համակարգի էլեկտրաէներգիայի սպառման մոնիտորինգի սարքավորումներ. 5) 312 կՎտ հզորությամբ ՖՎ քաղաքային արեւային պարկի հիմնում:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Հայաստան, Երևան: Արևային էներգիա բնակելի շենքերի համար

Ծրագիրը Երևանում իրականացվել է «Ցուցադրական նախագծեր» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) 97 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքներին ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրում: 2) Շենքերի արտաքին լուսավորության համար ԼԴ լամպերով լուսատուների տեղադրում: 3) 97 շենքերի ներսի մուտքի/աստիճանների լուսավորության համար ԼԴ լամպերով և շարժման սենսորներով հագեցած լուսատուների տեղադրում: 4) 97 շենքերի անապահով ընտանիքների համար լուսադիոդային լամպերի տրամադրում: 5) Շրջանառու հիմնադրամների ստեղծում, որոնց միջոցով ցանցին արտադրված ավելցուկային էներգիայի վաճառքից ստացված հասույթը կուղղվի էներգաարդյունավետության ֆինանսավորմանը և ՖՎ վահանակների պահպանման և շահագործման համար վճարմանը:

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Վրաստան, Թելավի: 2 մանկապարտեզների ջերմանորոգում և կենսազանգվածի մատակարարման ցանցի ստեղծում

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 1) Իկալթո գյուղի մանկապարտեզի ջերմանորոգում և կենսազանգվածով աշխատող կաթսայատան կառուցում  2) Թելավիի թիվ 1 մանկապարտեզի ջերմանորոգում և կենսազանգվածի կաթսայատան կառուցում  3) Խաղողի էտման մնացորդների հավաքման, տեղափոխման և պահպանման կենսազանգվածի մատակարարման շղթայի ստեղծում

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Հայաստան, Արթիկ և Ապարան: Համայնքային ՖՎ կայանի և ֆոտովոլտային համակարգի կառուցում

Արթիկը և Ապարանը երկու համայնքներ են Հայաստանում, որոնք միացել են  «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնությանը և որոշել են ավելացնել վերականգնվող ռեսուրսների հաշվին արտադրվող էներգիայի մասնաբաժինը.

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր համայնքահեն վերականգնվող էներգիայի արտադրության և կայուն էներգիայի փոխակերպման կենսունակ մոդելի մշակումը.

 

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ուկրաինա, Ժիտոմիր. Փողոցային լուսավորության արդիականացում

Ժիտոմիրում փողոցային լուսավորության ծրագրի հիմնականնպատակը հանրային լուսավորության մակարդակի եւ որա­կի բարելավումն էր՝ անվտանգության եւ հարմարավետությանբարձրացման, փողոցային լուսավորության էներգաարդյունա­վետության բարելավման, տեխնիկական սպասարկման բարելավ­ման եւ դրա հետ կապված ծախսերի խնայողության համար:
Ծրագիրը երկու բաղադրիչ ուներ՝ ա) LED լուսատուների միջոցովգոյություն ունեցող հանրային լուսավորության արդիականացում բ)փողոցային լուսավորության կառավարման խելացի համակարգիտեղադրում։

AM

Ուկրաինա, Վիննիցա. Էկոլոգիապես մաքուր քաղաքային տրանսպորտի ռազմավարություն

Քաղաքային տրանսպորտի՝ 2016-2029 թթ. ռազմավարությունընպատակ ունի նպաստել այս աճին եւ բարելավել տարանցիկ շարժու-նակությունը: Այս ռազմավարությունը քաղաքի համար սահմանում էնոր առանցքային ուղղություններ, քաղաքականության թիրախներեւ ծրագրեր: Մինչեւ 2029 թ. Վիննիցայի բնակիչները կսպասարկվենտրանսպորտային համակարգով, որն ապահովում է բարձրորակ,ինտեգրված, անվտանգ եւ կայուն ծառայություն ամբողջ բնակչությանը։Ինչ վերաբերում է այսօրվան, հաստատված ռազմավարությանշրջանակներում իրականացվել են հետեւյալ ծրագրերը՝ ա) Կոսմո-նավտիվ պողոտայի վերակառուցում, բ) «WinWay» տրամվայ; գ)ինտեգրված տոմսային համակարգ դ) հեծանվավազքի զարգացմանծրագիր, ե) հանրային ԷԿՈ ավտոբուսներ։

AM

Ուկրաինա, Մարիուպոլ. Մարիուպոլը թարմացնում է համայնքային տրոլեյբուսների պարկը

Մարիուպոլը, որպես ՔԴ ստորագրող, տեղական մակարդակումջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման հավակնոտքաղաքականություն ունի, որը ներառում է կլիմայի փոփոխության մեղմմանեւ հարմարվողականության միջոցառումներ՝ կլիմայի փոփոխությանմարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների աջակցությամբ Մարիուպոլըձեռք է բերել 72 ժամանակակից, ցածր հատակով, էներգաարդյունավետ եւէկոլոգիապես մաքուր տրոլեյբուսներ եւ արդիականացրել տրոլեյբուսայինենթակառուցվածքը: Բոլոր միջոցառումները 2015 թվականին մշակվածԿայուն էներգիայի զարգացման գործողությունների ծրագրի մի մաս են:

AM

Ուկրաինա, Խմելնիցկի. Թափոնների կառավարման ծրագիր

Խմելնիցկի քաղաքը, որպես ՔԴ ստորագրող, տեղական մակար­դակում ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման հա­վակնոտ քաղաքականություն ունի, որը ներառում է կլիմայի փոփոխու­թյան մեղմման եւ հարմարվողականության միջոցառումներ՝ կլիմայիփոփոխության մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Քաղաքապետարանը որպես առաջնահերթություն ընտրել է քաղա­քային կոշտ թափոնների հատվածը եւ միջազգային ֆինանսական ինս­տիտուտների եւ այլ շահագրգիռ կողմերի աջակցությամբ ձեռնամուխէ եղել դրա կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների փաթեթիիրականացմանը: 2-3 տարում աղբավայր տեղափոխվող քաղաքայինեւ շինարարական թափոնների ծավալը 2020թ.-ի հետ համեմատածնախատեսվում է կրճատել 87%-ով:

AM

Ուկրաինա, Մարիուպոլ. «Էներգետիկ կառավարման համակարգ ISO 50001»

Մարիուպոլը՝ որպես Քաղաքապետերի դաշնագրի ստորագրող, ունի ջերմոցային ջերմոցների արտանետումների նվազեցման հավակնոտ քաղաքականություն, որը ներառում է կլիմայի մարտահրավերները լուծելու մեղմացման և հարմարեցման միջոցառումներ: Ուստի կարևոր էր իրականացնել ISO 50001 ստանդարտը և պահպանել ռեսուրսները և բարելավել ստորին գիծը էներգիայի արդյունավետ կառավարման միջոցով:

AM

Ուկրաինա, Միրհորոդ. կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի արդիականացում

Կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի արդիականացումը ներառում էր երկու ենթածրագիր.
     • Էներգիայի տեղական այլընտրանքային աղբյուրները Միրհորոդում (2013 - 2015թթ.);
     • Կենտրոնացված ջեռուցման արդիականացում և պահանջարկի վրա հիմնված ջերմամատակարարման ներդրում (2016 - 2018թթ.):
Այս երկու ենթածրագրերի նպատակն էր բարձրացնել տեղական տեղական ջեռուցման համակարգի արդյունավետությունը, ներմուծել տեղական կենսազանգվածը ջերմային էներգիայի արտադրության համար, բարելավել ջերմային էներգիայի և տաք ջրամատակարարման ծառայությունների որակը, նվազեցնել CO2- ի արտանետումները և էներգիայի վճարները: Ծրագրերն իրականացվել են Միրհորոդի քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ և Պոլտավայի մարզային պետական վարչակազմի աջակցությամբ՝ որպես Քաղաքապետերի դաշնագրի տարածքային համակարգող:

AM

Հայաստան, Սպիտակ. բազմաբնակարան շենքերի ամբողջական ջերմամեկուսացում

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» (AREEM) ծրագրի շրջանակներում Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետարաններում մշակվում և փորձարկվում են կրկնօրինակելի և արդյունավետ էներգախնայող սխեմաներ` բնակելի և հասարակական շենքերում արդյունավետ միջոցների և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառմամբ: Ծրագիրն իրականացնում է «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամը:

AM

Բելառուս, Բարանավիչի. Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման կայանի վրա գտնվող կենսագազի համակարգ

Բարանավիչին առաջին բելառուսական քաղաքապետարանն է, որը շահագործում է կենսագազային տեղակայանք, որը տիղմը վերածում է վերականգնվող էներգիայի:

AM

Մոլդովայի էներգետիկայի և կենսազանգվածի նախագիծ

Մոլդովայի էներգետիկայի և կենսազանգվածի նախագիծը, որը ֆինանսավորվում է ԵՄ կողմից, համաֆինանսավորվում և իրականացվում է ՄԱԶԾ-ի կողմից, նպատակ ունի նպաստել Մոլդովայի Հանրապետությունում ավելի անվտանգ, մրցակցային և կայուն էներգիայի արտադրությանը: Այն հիմք է ստեղծում կենսազանգվածի տեխնոլոգիաների ֆունկցիոնալ շուկաների հաստատման համար `միաժամանակ ավելացնելով վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը, մասնավորապես` գյուղական բնակավայրերում հասարակական շենքերի և տնային տնտեսությունների ջեռուցման համար: Կենսազանգվածի վառելիքի և տեխնոլոգիաների մատակարարման միջոցով տեղական և տարածաշրջանային մակարդակում ավելացված արժեքի շղթաներ ստեղծելու միջոցով ստեղծվում և ապահովվում են նոր աշխատատեղեր և եկամուտներ:

AM

Մոլդովա, Կոպչեակ և Սորոկա. տարածքային պլանավորման և հողօգտագործման փորձի կատարելագործում

Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն էր բարեփոխել գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության և այլ արտադրական գործողությունների պլանավորումը և կարգավորումը տարբեր հողային միավորներում և լանդշաֆտային մակարդակի տիրույթների կատեգորիաներում: Ծրագրի հիմնական նպատակը կենսաբազմազանության պահպանումն էր, այնուամենայնիվ, այն անդրադարձավ Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող բացասական ազդեցություններին `նպատակային շրջաններում ջրային և ցամաքային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացման միջոցով: Վերացնելով դեգրադացիայի նախորդները և ինքնալավ վերականգնման տափաստանի, անտառի, մարգագետինների և ճահճի 14 կարողությունները `նախագիծը նպաստում է էկոհամակարգերի և նրանց կողմից ընդունված տեսակների ավելի կայունությանը` ՍԴ ազդեցությունների նկատմամբ: Րագիրը նախատեսեց նաև անտառվերականգնում `ազդելով ապագա խոնավության պայմանների վրա` ջերմաստիճանի և տեղումների փոփոխությունների միջոցով:

AM

Մոլդովա, Կանտեմիր և Օկնիտա. փողոցային լուսավորության արդիականացում

Սա երկու փոքր քաղաքապետարանների հաջողության պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես նրանք կարող են տեղական մակարդակում նպաստել «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնության գլոբալ թիրախներին: Գործողությունները տեղի են ունեցել Մոլդովայի Հանրապետության Կանտեմիր և Օկնիտա քաղաքներում: Երկու քաղաքներն էլ պարտավորվել են 20%-ով կրճատել իրենց էներգիայի սպառումը և ածխաթթու գազի արտանետումները մինչև 2020 թվականը և մշակել են Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագիր (ԿԷԶԳԾ): ԿԷԶԳԾ-ի մեջ ընդգրկված տասնյակ ծրագրերից համայնքապետարանները կենտրոնացրել և իրականացնում են նախագծերը փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման վրա` օգտագործելով նորարարական տեխնոլոգիաներ և եվրոպական լավագույն փորձեր:

AM

Բելառուս, Նավահրուդակ. Հողմային էլեկտրակայաններ Նավահրուդակ շրջանում

Նավահրուդակի շրջանում գտնվում է Գրաբնիկի գյուղի մոտակայքում տեղակայված Բելառուսի ամենահին և ամենամեծ հողմակայանը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հողային տուրբիններ: Թաղամասում էլեկտրաէներգիան արտադրվում է ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հողմային տուրբինների միջոցով, որոնց գումարային հզորությունը կազմում է 32 ՄՎտ:

AM

Բելառուս, Նավահրուդակ. жերականգնվող էներգիայի աղբյուրների զարգացման ճանապարհային քարտեզ

Եվրամիության աջակցությամբ Նավահրուդակը մշակեց ճանապարհային քարտեզ՝ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների (ՎԷԱ) մասնաբաժինը տեղական էներգետիկ հաշվեկշռում ավելացնելու համար: Հետևելով ռազմավարությանը, քաղաքապետարանին հաջողվեց ֆինանսավորում ներգրավել ՎԷԱ-ների համար և իրականացնել մի քանի պիլոտային ծրագրեր:

AM

Բելառուս, Չավուսի. Ջերմամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերի ավտոմատացում. ջրի խնայում

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող SAVEWATER նախագիծը Չավուսի շրջանում ներմուծեց ջրի, ջերմային էներգիայի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համակարգերի մոնիտորինգի, վերահսկման և կառավարման համապարփակ խելացի համակարգ:

AM

Մոլդովա, Կանտեմիր. 4 հասարակական շենքերի ջերմամեկուսացում

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Կանտեմիր. Կրթական շենքերի ջերմային վերականգնում - CanTREB» ծրագիրն իրականացվել է Քաղաքապետերի դաշնագրի ցուցադրման նախագծերի շրջանակներում, Կանտեմիրի քաղաքապետարանի և «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի դաշինք» ՀԿ-ի կողմից: Չորս հանրային շենքեր (2 մանկապարտեզներ, ճեմարան և գիմնազիա) վերակառուցվել են եվրոպական լավագույն փորձին համապատասխան և թույլ են տվել քաղաքապետարանին կրճատել դրանց պահպանման և շահագործման ծախսերը, ինչպես նաև բարելավել երեխաների և հասարակական հաստատությունների աշխատողների ներքին պայմանները: Ավելին,  կառուցվել է կենսազանգվածով աշխատող կաթսա՝ արդիականացված շենքերի ջերմային էներգիա ապահովելու համար:

AM

Բելառուս, Պոլակ. PubLiCity՝ հանրային լուսավորության արդիականացում

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող PubLiCity ծրագիրը ներկայումս Բելառուսի հանրային լուսավորության արդիականացման ամենամեծ նախագիծն է: Ծրագրի շրջանակներում խելացի կառավարման համակարգով գրեթե երկու հազար լուսադիոդային լուսատուներ տեղադրվեցին Պոլակ քաղաքում, իսկ 26 քաղաքային շենքերում, հուշարձաններում և այլ վայրերում տեղադրվեց ճարտարապետական արդյունավետ լուսավորություն:

AM

Վրաստան, Սիգնագի. կանաչ էներգիա Էրիսիմեդիի երեխաների համար

Սիգնագիի քաղաքապետարանի Էրիսիմեդի մանկապարտեզում էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների (տեղական կենսազանգվածով (պնդուկի կճեպ) աշխատող ժամանակակից ինքնավար ջեռուցման համակարգ, արևային ՖՎ և ջրատաքացուցիչ համակարգեր, շենքի ջերմամեկուսացում) ներդրում:

AM

Վրաստան, Օզուրգեթի. արդյունավետ փողոցային լուսավորություն

Օզուրգեթիում փողոցային լուսավորության ժամանակակից համակարգի ներդրումը բարելավեց փողոցներում լուսավորության մակարդակը, նվազեցրեց էներգիայի սպառումը և էներգիայի վճարը, ինչպես նաև նվազեցրեց CO2 արտանետումները՝ դրանով իսկ նպաստելով Օզուրգեթիի քաղաքապետարանի կողմից «Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնության շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը:

AM

Վրաստան, Ախմետա, Կազբեգի, Գորի, Մցխեթա. էլեկտրականություն բաշխիչ ցանցի կողմից չսպասարկվող գյուղերի համար

Բաշխիչ ցանցի սպասարկման գոտուց դուրս գտնվող լեռնային գյուղերի էլեկտրիֆիկացման համար ՖՎ միկրոէլեկտրական համակարգերի ներդրման ծրագիրն իրականացվել է Վրաստանի 87 գյուղերում և նպատակ ուներ վերացնել էներգետիկ աղքատությունը: Այն ֆինանսավորվել է Պետական բյուջեի միջոցներով և իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի տեխնիկական օժանդակությամբ:

AM

Հայաստան, Երևան. 9 հարկանի շենքի ջերմամեկուսացում

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Շենքերում էներգախնայողության բարելավում» ծրագիրը, Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ, իրականացրեց Հայաստանում բազմաբնակարան շենքի առաջին մասշտաբային ջերմամեկուսացումը:

AM

Վրաստան, Զուգդիդի. Վերականգնվող էներգիա ջեռուցման համար

Զուգդիդիի (Վրաստան) մանկապարտեզում ներդրվեց ժամանակակից կայուն ջեռուցման համակարգ, որը որպես վառելիք օգտագործում է տեղական կենսազանգվածը (պնդուկի կճեպը):

AM

Մոլդովա, Քիշնև. Բազմաբնակարան շենքում ջեռուցման համակարգի կատարելագործում

Քիշնևում գտնվող յոթ հարկանի բազմաբնակարան շենքը Մոլդովայի Հանրապետությունում առաջին օրինակն է, որտեղ հին ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրամատակարարման համակարգերն ամբողջությամբ վերափոխվել են և փոխարինվել համասեփականատերերի ասոցիացիայի Termoelectrica կենտրոնական ջեռուցման ընկերության և բնակարանների սեփականատերերի համատեղ ջանքերով:

AM

Մոլդովա, Կալարասի. Մոլդովայի ամենաէներգախնայող հասարակական շենքը

Մոլդովայի ամենաէներգախնայող հանրային շենքը DoReMiCi մանկապարտեզն է Կալարասիում (Քիշնևից 50 կմ հեռավորության վրա): Այն նախագծվել և կառուցվել է գերմանական պասիվ տան ստանդարտներին համապատասխան:

AM

Հայաստան, Երևան. Փողոցային լուսավորության համակարգերի էներգաարդյունավետ արդիականացում

Երևանի քաղաքային լուսավորության համակարգում բարելավվեց էներգաարդյունավետությունը` լուսադիոդային (LED) տեխնոլոգիաների հիման վրա լուսավորության նոր լուծումների ներդրման միջոցով:

AM

Ուկրաինա, Վիննիցիա. Բազենովի փողոցում գործող կենսազանգվածով և գազով աշխատող կաթսայատուն

Վիննիցիա քաղաքում գտնվող Բաժենովի շրջանի բնակիչներին սպասարկող կաթսայատունը ամբողջովին վերակառուցվել է:

AM

Վրաստան, Թբիլիսի. Թբիլիսիի «կանաչ» ավտոբուսներ

Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ցածր հատակներով և ցածր արտանետումներով ավտոբուսների պարկը, որը համապատասխանում է անվտանգության բարձր չափանիշներին և ԵՄ կանոնակարգերին, փոխարինեց հին աղտոտող և ռանց օդորակման ավտոբուսներին, որոնք  չէին համապատասխանում տարեց կամ հաշմանդամ մարդկանց կարիքներին:

AM

Վրաստան, Թբիլիսի. էներգաարդյունավետության միջոցառումներ Թբիլիսիի մանկական տանը

Թբիլիսիի մանկական տան էներգաարդյունավետության միջոցառումներն ուղղված են` շենքերի հարմարավետության մակարդակի բարելավմանը, էներգիայի սպառման և էներգասպառման հետ կապված ծախսերի նվազեցմանը, ինչպես նաև նպաստել մթնոլորտ ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազմանը և, ընդհանուր առմամբ, Վրաստանի բնապահպանական իրավիճակի բարելավմանը:

AM

Հայաստան, Սպիտակ. արեգակնային էներգիայի կայուն արտադրություն

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ քաղաքներում» (AREEM) ծրագրի շրջանակներում Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետարաններում մշակվում և փորձարկվում են կրկնօրինակելի և արդյունավետ էներգախնայող սխեմաներ` բնակելի և հասարակական շենքերում արդյունավետ միջոցների և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառմամբ: Ծրագիրն իրականացնում է «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամը:

AM

Բելառուս, Պոլակ. էներգաարդյունավետությունից դեպի քաղաքային շարժունակություն

Պոլակ քաղաքի կայուն քաղաքային շարժունակության ծրագրի մշակման գործընթացում ավելացվել է մասնակցային մոտեցում:

AM

Բելառուս, Մինսկ, Գրոդնո և Մոգիլև. բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում

«Բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավում» նախագիծը, որը ղեկավարվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից, նպատակ ունի վերացնել օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ և տեխնոլոգիական խոչընդոտները Բելառուսի նոր բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման համար:

AM

Ուկրաինա, Լուցկ. Լուցկի հասարակական շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում

Լուցկում ընտրվել են ցածր էներգասպառմամբ 8 հասարակական շենքեր՝ էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի իրականացման համար:

AM

Բաժանորդագրվեք նորություններին